Előadói kategóriák

Művészet:
Színész
Sport:
Box Fitness Motorversenyző Thai box Labdarúgó K1 Autóversenyző
Tanácsadás:
Szexuálpszichológus Életmód tanácsadó
Ének:
Férfi énekes Női énekes Együttes Rapper
Tánc:
Rúdtáncos Légtornász Kötéltáncos
Online sztárok:
Youtube sztár Facebook sztár Instagram sztár Twitter sztár Blogger
Celeb:
Playmate Valóságshow szereplő Életművész Tehetségkutató résztvevő Műsorvezető DJ Modell
Humor:
Stand-up előadó Humorista

Show kategóriák

Énekes show Jelmezes show Megzenésített vers Szöveges show Táncos show Zenés show Zenés stand-up show

Keresési beállítások:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


I. BEVEZETÉS

1. A webáruházban leadott rendelések alapján létrejött adásvételi szerződések részét képezi a jelen Általános Szerződési Feltételek. 

2. A webáruházban vásárló fogyasztók (a továbbiakban: megrendelő vagy megrendelők) rendeléseik megküldésével elismerik, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek fogadták el. A megrendelők a webáruházban árusított termékek lényeges tulajdonságairól a webáruházban kapnak részletes felvilágosítást. 


II. TARTALOM

1. A brillante webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A brillante webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. Az üzemeltető nem garantálja a brillante webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a brillante webhely megszakítás- és hibamentes működését.

2. Az üzemeltető jogosult a brillante webhely tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására.

3. A brillante webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb, stb.), amelyek üzemeltető webhelyének egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy az üzemeltetőnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel, vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

4. A brillante webhelyen közzétett tájékoztatás és elektronikus hirdetés tekintetében az üzemeltető szavatolja, hogy a tájékoztatás megfelel az elektronikus hirdetésre vonatkozó jogi szabályozásnak. 


III. TERMÉK ÁRA

1. A webáruházban feltüntetett árak minden esetben egy darab termékre vonatkozó bruttó árak.

2. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.


IV. MEGRENDELÉS ÉS FIZETÉS MENETE

1. Megrendelő a brillante webhelyen a megfelelő adatok kitöltésével adja le rendelését. A rendelés leadása után PayPal vagy bankkártyás fizetés útján teljesíti fizetési kötelezettségét. A fizetést követően üzemeltető egy e-mailes visszaigazolást küld a megrendelő által megadott e-mail címre, visszaigazolás tartalmazza utaláshoz szükséges adatokat. Üzemeltető a fizetéssel egyidejűleg számlát állít ki és küld meg megrendelő részére. Üzemeltető a terméket a visszaigazoló e-mailben foglaltak szerint, annak elkészülte után küldi meg a megrendelő által megadott e-mail címre.


V. ELÁLLÁSI JOG

1. Megrendelőt jelen esetben nem illeti meg az adásvételi szerződéstől való elállás joga, tekintettel arra, hogy üzemeltető termékei a megrendelő személyéhez kötöttek, illetve a megrendelő egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állította elő. [45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja]

2. Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben (pl. IX. 4. pont). Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.


VI. PANASZKEZELÉS

1. A megrendelő a termékkel vagy az üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi e-mail címen terjesztheti elő: office@brillante.hu


VII. SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉG

1. A megrendelő az üzemeltető hibás teljesítése esetén az üzemeltetővel szemben szavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A megrendelő – választása szerint – az alábbi szavatossági igényekkel élhet: Kérhet részben vagy egészben való újbóli teljesítését, kivéve, ha az ezek közül a megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a megrendelő a részben vagy egészben való újbóli teljesítését nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.

2. Megrendelő az üzemeltetővel szemben érvényesítheti szavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani, hogy a megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3. Ugyanazon hiba miatt szavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. 


VIII. FELELŐSSÉG

1. A törvény által megengedett mértékig az üzemeltető – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a brillante webhely megrendelő általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:
    ● a megrendelő bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a brillante webhelyen közzétett információ ösztönözte;
    ● a brillante webhely használatának lehetetlensége; és
    ● a brillante webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

2. Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés az üzemeltető – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait és vezetőit – szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

3. A brillante webhely tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért az üzemeltető (ideértve kapcsolt vállalatait, az üzemeltető és kapcsolt vállalatainak vezetőit, igazgatóit, alkalmazottait, részvényeseit, vagy ügynökeit) lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. Az üzemeltető nem vállal helytállást azért, hogy brillante webhely, illetve a szerver, amely a brillante webhelyet hozzáférhetővé teszi, vírusmentes.

4. A brillante webhelyet látogató személy (és nem az üzemeltető) viseli az ezen károkból eredő szerviz-, javítási, korrekciós illetve valamennyi egyéb költséget, illetve más kárt.


IX. BEKÜLDÖTT INFORMÁCIÓK

1. Ha a megrendelő bármilyen információt vagy anyagot küld üzemeltetőnek, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot üzemeltető tetszése szerint, térítésmentesen felhasználhassa, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

2. A brillante webhely azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat üzemeltető nem ellenőrzi, illetve nem kötelessége az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen információkért. Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátása szerint szerkesszen vagy eltávolítson a brillante webhelyről.

3. Üzemeltető a részére az interneten keresztül küldött vagy továbbított leveleket és anyagokat nem bizalmas és nem védett anyagként kezeli. Bármilyen levélnek vagy anyagnak erre a webhelyre történő elküldésével vagy továbbításával megrendelő beleegyezik abba, hogy üzemeltető vagy bármely kapcsolt vállalkozása az anyagot a brillante webhelyen az Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt célra felhasználja, ideértve a többszörözést, továbbítást, közzétételt, sugárzást és brillante webhelyre történő feltöltést. Üzemeltető nem köteles a brillante webhelyre küldött üzenetek megválaszolására, illetve az ilyen küldemény és/vagy anyag fejében térítés fizetésére.

4. Megrendelő köteles tartózkodni mindennemű törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, gyalázkodó, vagy bármely olyan anyag brillante webhelyre történő feltöltésétől vagy továbbításától, amely bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, illetve ilyennek minősülő magatartásra ösztönöz.

5. Üzemeltető nem képes, és ennek következtében nem vállal semmiféle kötelezettséget arra nézve, hogy a webhelyre feltöltött anyagokat, leveleket átnézze. Üzemeltető fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy saját döntési körében, bármilyen okból elfogadhatatlan tartalmakat, leveleket a brillante webhelyről eltávolítsa.


X. ADATVÉDELEM

1. A brillante webhelyen keresztül megadott személyes adatok (pl név és e-mail cím használata) teljes mértékben az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi Nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt üzemeltető rendelkezésére bocsátana.


XI. A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE, KAPCSOLATFELVÉTEL

1. Cégnév: GiftShow Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 46. 
Regisztráló hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Levelezési cím: 6724 Szeged, Pulz utca 46. 
E-mail cím: office@brillante.hu